Услуги

3a-bukvi-70

Мога да съставя правилната комбинация от услуги, така че да отговаря на нуждите ви.

Консултиране –организационни области

I. Цели и обща стратегия:

 • Мисия, визия и стратегия на организацията – яснота, споделеност и принадлежност;
 • Релевантност и интегрираност на програмите. Разработване, разрастване и разпространение на програмите.

II. Организационни умения за управление на вътрешната среда:

 • Организационна структура и организационно проектиране;
 • Практики на планиране и взимане на решения;
 • Организационни умения за наблюдение на средата и стратегическо мислене и планиране;
 • Организационни умения за финансово планиране, постигане на устойчивост и създаване на приходи;
 • Измерване на постиженията и механизми за оценка на ефективността;
 • Лидерство и мениджмънт Управление на човешките ресурси и доброволческия ресурс– структура и адекватно проектиране на длъжностите; набиране, развиване и задържане;
 • Организационна култура –общи ценности и практики; вътрешни правила и норми.

III. Организационни умения за управление на външната среда:

 • Създаване и управление на външните връзки;
 • Развиване и поддържане на партньорства и сдружения;
 • Присъствие и въвличане на местната общност;
 • Връзки с обществеността и маркетинг на НПО; репутация на организацията.

Обучение – обучителни теми

 • Система за оценка на ефективността;
 • Оценка и анализ на нуждите;
 • Стратегическо планиране;
 • Мисия и визия Екип и екипна комуникация;
 • Обучителни умения – Обучение за обучители.

В зависимост от нуждите, обученията могат да се договорят с последващи практически консултации на място или дистанционно, с цел въвеждане на новите знания.

Оценка – видове и области

 • Оценка на изпълнението (т.е. на ефективността) на проект, програма, стратегия – обхваща оценка по критерии уместност, степен на постигане на целите, ефикасност (степен на ефективно използване на ресурсите), устойчивост. Този тип оценка може да се поръча в средата или в края на изпълнението.
 • Оценка на въздействието – анализира и оценява резултатите от приложението на дадена политика, стратегия, законодателство и т.н. Този вид оценка се провежда след края на изпълнението.
 • Организационна оценка – оценява степента на развитие на организация,силни страни и области, които се нуждаят от подобрение.
 • Оценка на нуждите – анализира потребностите сред група хора (най-често клиенти) от услуги и подкрепа или на екипи (служители на организация) от развитие и професионална подкрепа.

Формуляр за заявка за оценка може да намерите тук.

3b-bukvi-70