Предишен опит

5a-legota-70

След магистърската си степен по английска филология от 1995 г. в СУ, през 2001г. придобих изследователски сертификат от University of Oxford, Великобритания в областа на Управление на грижи в социалните услуги с тема: “Организационно развитие на НПО, предоставящи социални услуги в страните в преход”. През 2003 придобих и след-дипломна квалификация „Практика в Социалното Развитие“ към  University of North London, Великобритания.

Това са някои видове задачи, по които съм работила:

Оценки:

 • Извършване на пълен преглед, анализ и изготвяне на доклад върху работата на УНИЦЕФ Македония по прилагане на Обучителна програма за продължаваща професионална подготовка на работещите в сферата на социалната подкрепа. (2016)
 • Оценка на програмата на УНИЦЕФ-Украйна с правителството на Украйна (Country Program) 2012-2017 с цел информиране на предстоящо стратегическо планиране на следващия програмен цикъл на УНИЦЕФ (CPD 2018-2022), както и да направи анализ на националните политики за развитие в областта на детското благосъстояние и процеса на стратегическо планиране в страната. (2016)
 • Подкрепа на процеса на външна оценка на подходите за затваряне на ДМСГД в България (по възложение на УНИЦЕФ България) (2016)
 • Преглед и оценка на услугите за деца с увреждания на територията на Република   Македония по поръчка от Уницеф Македония (2015)
 • Крайна оценка на проект за пренасяне на модел за мултидисциплинарна работа срещу насилието срещу жени и деца в Дупница (2015)
 • Извършване на крайна външна оценка на ефективността на проект за подкрепа на работата по Координационен механизъм при случаи на деца, жертви на насилие, в Търговищка и Великотърновска области (2014)
 • Външна оценка на проект за детско участие, насочен към младежи, напуснали институции за деца, лишени от родителска грижа, финансиран по програма DAPHNE на ЕС (2013)
 • Анализ на ефективността и качеството на предоставените от Асоциация „Ная“ услуги за деца, преживели насилие (2014)
 • Национална стратегия за детето 2008-2018 г. – външна междинна оценка (ex-post) на ефективността на изпълнение на стратегията;
 • Външна междинна оценка (ex-post) на ефективността на проекта за повишаване на ефективността на работа на местните екипи за прилагане на координационния механизъм при случаи на деца, пострадали от насилие в областите Търговище и В. Търново;
 • Външна оценка на ефекта от изпълнението на 3-годишна програма за подготовка на учители за разпознаване и работа със случаи на насилие над деца;
 • Оценка на ефективността, икономическата ефикасност, устойчивостта и възможност за мултиплициране на моделите в програмата, насочена към деинституционализация и развитие на алтернативни услуги за деца в община Ст.Загора по възложение на АРК-България
 • Външна оценка на ефекта (ex-post) от изпълнението на проект „Превенция и рехабилитация на деца жертва на насилие и техните семейства”;
 • Оценка на организационен капацитет;
 • Оценител с право на глас при процедура за подбор на проекти по приоритетна ос 5 на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
 • Оценка на проектни предложения (ex-ante) за финансиране в областта на образованието и грамотността, и в подкрепа на интеграцията и социализацията на хора в неравностойно положение по социална програма М-ТЕЛ грант;
 • Външна оценка (ex-post) на ефекта от обучения на професионалисти, работещи с деца;
 • Процесна оценка на програмата на АРК в България, насочена към деинституционализация и развитие на алтернативни услуги за деца в община Ст. Загора;
 • Оценка на компонентите на програма ФАР и нейното изпълнение към 2007 по сектор социални политики. Преглед на политиките и процеса на деинституционализация на социалните услуги в България;
 • Оценка на въздействието (ex-post) от програми за работа с младежи на улицата върху  целевата група, партньорската мрежа и капацитета на организацията;
 • Оценка на въздействието (ex-post) от 10-годишната работа на VSO-UK  в България за подкрепа на капацитета на общините при развитието на социални услуги за деца.

Организационно консултиране и обучение (самостоятелно и в екип)

 • Преглед на наличието и качеството на услугите за деца в Р Македония и разработване на модели за услуги (2017)
 • Процес на организационно укрепване на организацията;
 • Консултиране на система за оценка на ефективността на проект Социален маркетинг – маркетинг на организация с нестопанска цел;
 • Инструменти за количествено измерване на въздействието;
 • Оценка на ефективността;
 • Методи и практики на индивидуална и фирмена благотворителност;
 • Оценка и анализ на потребностите на клиента;
 • Индивидуално съобразяване с нуждите на клиента (client-oriented approach);
 • Развитие на екипи и работа в екип;
 • Стратегическо мислене и развитие;
 • Обучение на обучители:
  – Принципите на обучение на възрастни;
  – Работа с различията в групите;
  – Умения за планиране на обучение;
  – Умения за фасилитиране.

5b-legota-70