Работни области

6a-spirala-70

Опитът ми е основно с неправителствени организации в България и Източна Европа. Започнах професионалния си живот през 1996 г. в Център за рехабилитация на жени, преживели насилие и трафик, затова през последните години най-често съм работила с организации в областта на социалното развитие:

 • деинституционализация на услугите за деца и възрастни;
 • социални услуги, програми и политики за деца и семейства в риск;
 • детско участие;
 • социални услуги, програми и политики за психично здраве и психиатрия в общността;
 • програми за жени, преживели насилие;
 • младежки дейности;
 • развитие на общности и др.

В подкрепа на ефективно социално развитие, ориентирани към клиентите си системи и успешни организации, работата ми е ориентирана в следните основни области:

Оценки:

 • Външни оценки на организации;
 • Оценки на проекти и програми;
 • Предварителна оценка на проекти;
 • Оценка на организационни нужди.

Консултантска работа и обучение:

 • Работа по случай в контекста на управление на грижите;
 • Оценка на потребностите на клиентите от услуги и програми;
 • Оценка на потребностите на служителите от развитие, обучение и професионална подкрепа;
 • Планиране и управление на програми и услуги;
 • Прилагане на подход за индивидуално съобразяване с нуждите на клиента (client-oriented approach) при разработване, планиране и предоставяне на услуги;
 • Определяне и планиране на очакван резултат и измерване на ефект от услугата – на индивидуално ниво (за клиента) и организационно ниво (на услугата или програмата);
 • Стратегическо мислене и развитие;
 • Фондонабиране и мобилизиране на ресурси;
 • Управление на промяната;
 • Планиране и управление на проекти;
 • Укрепване на екипи и управленски умения;
 • Организационна и екипна динамика.

6b-spirala-70